Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
30-12-2018

Sesja budżetowa

Budżet na 2019 r. przyjęty

Budżet gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 r. został przyjęty. W sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2018 r. uczestniczyli wszyscy radni.

Projekt budżetu na 2019 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, jak również przez wszystkie komisje stałe Rady Gminy. - Dla wielu z Was jest to pierwszy budżet, który będziemy realizować. W trakcie roku ten budżet będzie na pewno się zmieniał – mówił wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – W trakcie upływu czasu będzie wiele zmian podyktowanych czynnikami zewnętrznymi, często niezależnymi od nas samych – dodał.

Dyskusja o budżecie

Odpowiadając na pytania radnego Marcina Wojcieszyńskiego związane z wysokością planowanego kredytu wójt gminy wyjaśnił – Chciałbym zauważyć, ze ten deficyt nie bierze się z tego, że nadmiernie rosną nam wydatki bieżące, których nie mamy z czego pokryć, ale z tego, że są to duże wydatki majątkowe, inwestycyjne. Proszę zauważyć, że rok 2017 to ponad 27 mln zł zrealizowanych wydatków inwestycyjnych, w 2018 r. planowano do zrealizowania 20 mln, choć już teraz wiemy, że ze względu na sytuację, jaka panowała w Radzie Gminy na końcu ubiegłej kadencji, że tych inwestycji w takiej kwocie nie zdołamy zrealizować, ponieważ inwestycje te były blokowane między innymi przez Pana. Rok 2019 to też inwestycje w kwocie ponad 20 mln zł i one wynikają m.in. z zakończenia budowy ośrodka kultury czy też inwestycji, które chcemy realizować z udziałem środków z Unii Europejskiej – mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Mamy do wyboru albo wykorzystamy sytuację, jaka się nadarza nam dziś i zrealizujemy te inwestycje przy wsparci Unii Europejskiej albo nie bierzemy kredytu, nie uzyskujemy wsparcia i czekamy, może uda nam się je kiedyś zrealizować – dodał.

Radna Halina Musiał zasugerowała konieczność redukcji wydatków na oświatę. - Najwyższą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na oświatę, to jest ponad 22,8 mln zł razem z CUW i subwencją oświatową, która wynosi ponad 9,2 mln zł, zatem do oświaty dopłacamy ponad 13 mln zł, a w budżetach szkół i przedszkoli najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne. Moim zdaniem należy przeanalizować stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oświatowych – mówiła.

- CUW nie jest jednostką oświatową, zatem nieprawdziwa jest informacja podana przez Panią dot. wysokości wydatków na oświatę – ripostował wójt gminy Sebastian Nowaczkieiwcz. Podkreślał również, że wydatki na wynagrodzenia stanowią wszędzie lwią część budżetu. – Należy się zastanowić, czy szkoły prowadzone przez stowarzyszenia są prowadzone tak jak gminy. W naszych szkołach uczniom nie brakuje niczego – podkreślał wyjaśniając, że niższe koszty ponoszone w innych gminach są wynikiem przekazania szkół stowarzyszeniom, co nie zawsze jest z korzyścią dla uczniów.

Budżet gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 r. zostały zaplanowane  w wysokości 64 168 385,18 zł, z tego dochody bieżące - 53 376 674,00 zł, zaś dochody majątkowe - 10 791 711,18 zł.

Wśród najistotniejszych dochodów bieżących należy wymienić wpływy z podatku od nieruchomości (17,8 mln zł), subwencja oświatowa (9,2 mln zł) czy wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (7,5 mln zł). Przychody majątkowe gmina zamierza pozyskać przede wszystkim ze sprzedaży gruntów (5,6 mln zł) oraz dotacji na realizację inwestycji (4,5 mln zł).

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 70 135 336,24 zł, z tego wydatki bieżące - 48 353 003,27 zł stanowiące 69% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe - 21 782 332,97 zł, czyli 31% wydatków ogółem. Najistotniejszy wydatek jak co roku stanowią wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (17,6 mln zł), a także pomocą społeczną (2,4 mln zł) i rodziną (7,5 mln zł). Z kolei na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska gmina zamierza przeznaczyć 5 mln zł, z czego połowa to wydatki majątkowe.

 

Zobacz, jakie inwestycje gmina Sitkówka-Nowiny zamierza zrealizować w 2019 r. >>> https://nowiny.com.pl/akutalnosci/wiecej/2758.html

 

Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

W głosowaniu wzięło udział 15 obecnych radnych. Budżet został przyjęty 12 głosami (Edyta Giemza, Renata Krzysiek-Nowakowska, Tadeusz Kucharczyk, Damian Milewski, Piotr Piotrowicz, Artur Podczasiak, Renata Posłowska, Zbigniew Pyk, Krzysztof Seweryn, Agnieszka Stępień, Roman Topór, Marian Wilk), 2 osoby wstrzymały się (Sylwester Bentkowski, Halina Musiał), Marcin Wojcieszyński był przeciwko przyjęciu budżetu.

- Dziękuję serdecznie za przyjęcie projektu uchwały budżetowej, która jest bardzo istotna z punktu widzenia funkcjonowania gminy – mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz po głosowaniu. – Myślę, ze wspólnie będziemy mogli realizować ten budżet w ciągu roku 2019. Rozumiem pewne wątpliwości czy głosy sprzeciwu wobec uchwały budżetowej. Będę starał siew  taki sposób działać i realizować ten budżet by pokazać Państwu że da się go zrealizować w całości dla satysfakcji mieszkańców i z myślą o nich – dodał.

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl