Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
03-12-2018

Wymelduj smog ze swojego sąsiedztwa

– kampania informacyjno-edukacyjna dot. ochrony powietrza atmosferycznego

Pomysłodawcą i koordynatorem kampanii informacyjno-edukacyjnej jest gmina Sitkówka-Nowiny.

Gmina Sitkówka-Nowiny jest w całej kampanii traktowana jako przykładowy, uniwersalny obszar, w którym zlokalizowana jest stacja pomiarowa stanowiąca jeden z elementów systemu automatycznego monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Każdego roku w okresie od października do marca wyniki pomiarów przedstawiają zatrważające dane dotyczące jakości powietrza w Nowinach i okolicy. Smog już dawno temu stał się istotnym problemem w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Działania mające na celu propagowanie pozytywnych postaw wśród mieszkańców i ich aktywizację przyniosą wymierny efekt w postaci zwiększenia zaangażowania mieszkańców do skorzystania z programów wspierających m.in. wymianę pieców węglowych na gazowe, a także wyeliminowania spalania śmieci. Oddziaływanie na społeczność lokalną, skłonienie do współodpowiedzialności nie tylko za siebie samych, ale również naszych bliskich i sąsiadów skłania do obniżenia negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko naturalne. Istnieje też wiele dobrych praktyk i pozytywnych wzorców, które należy promować.     

Głównym celem kampanii jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród dorosłych, zwłaszcza w zakresie ochrony powietrza.

Jest on realizowany poprzez:

  • Podnoszenie świadomości społecznej w odniesieniu do zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza.
  • Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań uwzględniających troskę o jakość środowiska, zwłaszcza w zakresie ochrony powietrza.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych w odniesieniu do ochrony powietrza  w życiu codziennym każdego człowieka.
  • Budowanie świadomości odnośnie wpływu jednostek na środowisko naturalne i warunki życia ludzi.
  • Ukazywanie korzyści ekonomicznych, społecznych wynikających z proekologicznych zachowań.
  • Wypracowanie oraz stworzenie atrakcyjnych i skutecznych narzędzi wspierających edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza, które działają motywująco na uczestników.

Realizacja kampanii Wymelduj smog ze swojego sąsiedztwa- kampania informacyjno-edukacyjna dot. ochrony powietrza atmosferycznego objęła: opracowanie i wydruk broszury informacyjno-edukacyjnej, audycję radiową, publikacje artykułów w prasie.

Wnioskodawca w ramach inicjatyw własnych planuje dopełnić działania w ramach programu edukacji ekologicznej przez organizowanie na terenie gminy Sitkówka-Nowiny otwartych spotkań dla mieszkańców, z wykorzystaniem broszur drukowanych w ramach Programu. Podczas tych spotkań mieszkańcy będą mieli możliwość porozmawiania z zaproszonymi ekspertami (lekarzami, leśnikami, gminnymi specjalistami od inwestycji, ekologami), na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, a także sposobów ich eliminacji. Spotkania te będą odbywać się w pięciu sołectwach gminy Sitkówka-Nowiny.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 14.870,70 zł i został w 61,25% sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl