Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
03-12-2018

Rozwijam się i chronię – mam to w naturze

– kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju

Całkowity koszt: 67.527,00 zł

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 49.938,00 zł

 

Pomysłodawcą i koordynatorem kampanii informacyjno-edukacyjnej jest gmina Sitkówka-Nowiny. Gmina Sitkówka-Nowiny jest w całej kampanii traktowana jako przykładowy, uniwersalny obszar, ze społecznością lokalną, bogactwami naturalnymi, przemysłem i przedsiębiorczością, współwystępującymi tutaj i współoddziałującymi na siebie. Jest to w miniaturze pokazany świat przeciwstawnych sił i potrzeb (korzystanie z zasobów i ich ochrona; rozwój przemysłu i zachowanie przyrody, itp.), które muszą pozostawać w stanie równowagi. Gmina Sitkówka-Nowiny stanowi dobry przykład terenu, na którym współistnieją obiekty przemysłowe oraz obszary cenne przyrodniczo. Uzasadniona jest więc zatem problematyka korzystania z zasobów naturalnych. Na tym terenie podejmowane są inicjatywy zmierzające do obniżenia negatywnego odziaływania człowieka na środowisko naturalne. Istnieje też wiele dobrych praktyk i pozytywnych wzorców, które należy promować.     

Głównym celem kampanii jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Będzie on realizowany poprzez:

 • Propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi (budowa OZE, ochrona powietrza, inwestycje wodno-kanalizacyjne, rewitalizacja terenów zdegradowanych).
 • Podnoszenie świadomości społecznej w odniesieniu do zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wód.
 • Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań uwzględniających troskę o jakość środowiska.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży w odniesieniu do znaczenia i ochrony środowiska w Polsce, także w życiu codziennym każdego człowieka.
 • Budowanie świadomości odnośnie wpływu jednostek na środowisko naturalne i warunki życia ludzi.
 • Ukazywanie korzyści ekonomicznych, społecznych wynikających z proekologicznych zachowań.
 • Wypracowanie oraz stworzenie atrakcyjnych i skutecznych narzędzi wspierających edukację ekologiczną, które działają motywująco na uczestników.

W ramach programu zrealizowano:

– Mapę informacyjno-edukacyjną „Mapownik – mam to w naturze” przeznaczoną dla dzieci i młodzieży szkolnej (szkoła podstawowa, gimnazjum);

– broszurę informacyjno-edukacyjną „Rozwijam się i chronię – mam to w naturze”;

– film informacyjno-edukacyjny „Rozwijam się i chronię – mam to w naturze”, który został wyemitowany w lokalnej telewizji;

– audycję radiową informacyjno-edukacyjną, która w dwóch częściach została wyemitowana w lokalnej rozgłośni radiowej.

KORZYŚCI EKOLOGICZNE PROGRAMU

 1. Popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju.
 2. Ochrona środowiska poprzez zmianę stylu życia społeczności lokalnej.
 3. Wzrost wrażliwości młodzieży na potrzeby środowiska i problemy związane z jego zagrożeniami.
 4. Wzrost poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia.
 5. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej.
 6. Kształtowanie proekologicznych nawyków i postaw.
 7. Popularyzacja podstawowej wiedzy przyrodniczej.
 8. Poznanie działań zmierzających do odwrócenia negatywnego wpływu obecności człowieka na środowisko i zasoby naturalne.
 9. Popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom środowiska naturalnego.
 10. Zachęcanie do świadomego korzystania ze środowiska.

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl