Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

PSZOK
 • Autor: Mieszkaniec
 • Data: Aug 27, 2018
 • Miejscowość: Nowiny

Witam, Czy do PSZOK mogę przywieźć odpady powstałe podczas remontu domu? Niewielka ilość ścinków płyt styropianowych (spakowane w foliowe worki), kilka arkuszy starej papy w rolkach, oraz ok 100 kg gruzu. Pozdrawiam.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana pytania informuję:

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny nr RG XI/103/15 z dnia 28 września 2015 r. w PSZOK przyjmowane są następujące odpady:

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne i metal,
 • odpady wielomateriałowe (opakowania po żywności),
 • odpady biodegradowalne (w workach),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko kompletny, sprzęt zdekompletowany nie będzie przyjmowany),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte akumulatory, baterie i ogniwa,
 • zużyte opony (jednorazowo nie więcej niż 4 szt.),
 • odpady remontowe powstałe w wyniku prac niewymagających pozwolenia na budowę, niepodlegających obowiązkowi zgłoszenia do starostwa powiatowego (jednorazowo nie więcej niż 200 kg),
 • popiół.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady posegregowane i wolne od zanieczyszczeń.

Odpady niebezpieczne przyjmowane są jedynie w  oryginalnych opakowaniach z etykietą pozwalającą na identyfikację zawartości.

Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach.

Odpady powinny być dostarczone w takiej formie, aby możliwa była ich identyfikacja i wyładowanie bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców  nieruchomości z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. Nieodpłatne przyjęcie dostarczonych odpadów odbywa się po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości, ostatniego dowodu wniesienia  opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (...).

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące odpady:

 • inne niż wymienione powyżej a także:
 • odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, zwłaszcza jeśli ze względu na ilość lub specyfikę dostarczonych odpadów zachodzi podejrzenie, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej,
 • odpady nieprawidłowo zabezpieczone,
 • odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
 • odpady nieposegregowane,
 • odpady zawierające azbest, papę, styropian i wełnę mineralną.

Odpady takie należy zagospodarować we własnym zakresie, na własny koszt, zlecając ich odbiór  jednej z firm posiadających zgodę Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy. Rejestr tych przedsiębiorców (RDR) znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej gminy w zakładce dla mieszkańców/gospodarka odpadami/RDR lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 33).

Sebastian Nowaczkiewicz

OSP
 • Autor: Mieszkaniec
 • Data: Jul 12, 2018
 • Miejscowość: Kowala

Panie Wójcie, wielu strażaków z terenu gminy twierdzi, że nie otrzymuje żadnej gratyfikacji z tytułu pełnienia służby w OSP, temat ten był poruszany również na ostatniej sesji Rady Gminy. Czy to prawda? Z tego, co wiem, to kwestie uposażenia strażaków-ochotników reguluje rozporządzenie.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zapytanie, wyjaśniam, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620), członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada Gminy w drodze uchwały.

Członkowie jednostek OSP Gminy Sitkówka-Nowiny, otrzymują ekwiwalent pieniężny, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-VII/59/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub innym zdarzeniu organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę.

Odpowiadając na pytanie, wyjaśniam, że każdy członek OSP z terenu Gminy, który bierze udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub innym zdarzeniu organizowanym przez Gminę takim jak zabezpieczenie meczów, zabezpieczeniu maratonów, rajdów motocrossowych, rajdów rowerowych, festynów, pikników, imprez o charakterze patriotycznym, gdzie niezbędna jest obecności członków OSP, otrzymuje należny ekwiwalent w wysokości określonej w cytowanej wyżej Uchwale Rady Gminy. Wypłata ekwiwalentu odbywa się na podstawie składanych przez Naczelników OSP wniosków. Wysokość ekwiwalentu wynosi: 16 zł za godzinę zegarową udziału w działaniu ratowniczym oraz  10 zł za godzinę zegarową udziału w szkoleniu lub innym zdarzeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Podkreślić należy również, że każda jednostka OSP ma na swoim stanie dwa pojazdy pożarnicze, którymi zajmują się kierowcy-konserwatorzy. Z tytułu powierzonych obowiązków, z każdym kierowcą jest zawarta umowa zlecenie na wykonywanie czynności związanych z konserwacją i utrzymaniem w gotowości samochodów oraz jego wyposażenia  takich jak tankowanie, utrzymanie czystości, przestrzeganie terminów przeglądów samochodu oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu. Każdy kierowca konserwator otrzymuje z tego tytułu miesięczne wynagrodzenie w wysokości 700 zł brutto.

Reasumując i odpowiadając na pytanie, informuję, że nie jest prawdą to, że ochotnicy z terenu naszej Gminy nie otrzymują żadnej gratyfikacji z tytułu udziału w działaniach ratowniczych.

 

Sebastian Nowaczkiewicz

zerówka
 • Autor: mieszkanka (mama)
 • Data: Jul 7, 2018
 • Miejscowość: Nowiny

dzień dobry panie wójcie ostatnio się dowiedziałam że zamierza się przenieść do gimnazjum. i bardzo mi się to nie podoba żeby małe dzieci były razem z dorosłymi dziećmi w jednym budynku. można przenieść przecież przenieść 5 klasy jeszcze do gimnazjum jak się nie mogą pomieścić w podstawówce. i w tedy będzie miejsce dla zerówki. ale szczerze mówiąc była w tym roku zerówka w podstawówce i wszyscy się pomieścili. bardzo mi się ten pomysł nie podoba i proszę o zmianę swojej decyzji.

Szanowna Pani

W odpowiedzi na Pani wątpliwości informuję, iż dzieci oddziałów przedszkola przeniesione do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nie będą w ogóle miały styczności z uczniami szkoły podstawowej czy klas gimnazjalnych. Wydzielona zostanie całkowicie odrębna część z oddzielnym wejściem i toaletami.

Powyższe spowodowane jest licznym naborem do przedszkola. Jednocześnie pomysł bardzo spodobał się rodzicom podczas spotkania w budynku ZSP. Przestronne i wygodne pomieszczenia oraz możliwość korzystania ze stołówki spotkały się z ich pełną aprobatą.

Sebastian Nowaczkiewicz

skladowisko odpadow
 • Autor: mieszkaniec gminy
 • Data: Jun 4, 2018
 • Miejscowość: nowiny

Czy służby podległe wojtowi mogą sprawdzić co skladuje się na działce przy ulicyPerłowej.W ostatnim czasie rosnie tam góra odpadow w postaci beczek i innych pojemników plastikowych.Oby nie skończyło sie tak jak w innych miastach i miejscowościach czyli pożarem.

Szanowny Panie,

Na działce nr 4-46/8 (obręb geodezyjny Wola Murowana) prowadzona jest działalność gospodarcza w oparciu o zezwolenie Starostwa Powiatowego w Kielcach, wyrażające zgodę na magazynowanie odpadów.

W związku z niepokojem mieszkańców i użytkowników sąsiadujących nieruchomości gmina Sitkówka-Nowiny wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Kielcach z wnioskiem o skontrolowanie nieruchomości i prowadzonej tam działalności pod kątem zgodności z zapisami decyzji zezwalającej na magazynowanie odpadów.

Sebastian Nowaczkiewicz

Chodnik Kowala Mała
 • Autor: Dariusz Węgrzyn
 • Data: May 20, 2018
 • Miejscowość: Kowala Mała

Dzień dobry, jak wygląda sprawa chodnika w Kowali Małej? W ubiegłym roku pytałem o to samo, chodnik miał być dokończony do końca 2017 roku, jeśli nie wystąpią problemy. Czy zaistniały jakieś przeszkody w budowie?

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że realizacja II etapu przebudowy drogi gminnej w msc. Kowala, wraz z budową chodnika dla pieszych, z uwagi na wprowadzone w międzyczasie zmiany przepisów prawnych, musiała zostać wstrzymana.  Spowodowane jest to faktem, że zgodnie ze zmienioną w 2016 r. ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, powstał obowiązek przeprowadzenia procedury dotyczącej potrzeby wybudowania w pasie drogi gminnej kanału technologicznego, służącego umieszczeniu lub eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, lub linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Ustawowy termin zakończenia przedmiotowej procedury w zakresie zgłoszeń innych podmiotów zainteresowanych udostępnieniem przez Gminę Sitkówka-Nowiny kanału technologicznego, mija w m-cu lipcu 2018 r. W przypadku braku takich zgłoszeń realizacja zadania wg. obowiązującego projektu budowlanego, przewidziana jest na przełomie 2018 i 2019 r. W przypadku pojawienia się zgłoszeń podmiotów zainteresowanych udostępnieniem kanału technologicznego, niezbędne będzie opracowanie zmiany projektu budowlanego w zakresie doprojektowania kanału technologicznego, wraz z przeprowadzeniem czynności formalno-prawnych dotyczących zmiany zakresu projektu, a realizacja robót budowlanych możliwa będzie po wykonaniu tych czynności, a więc możliwe jest przesunięcie realizacji zadania w całości na 2019 r. Zapewniam, że realizacja zadania inwestycyjnego II etapu przebudowy drogi gminnej w msc. Kowala Mała będzie rozpoczęta w jak najkrótszym możliwym terminie, z uwzględnieniem powyższych uwarunkowań. 

Sebastian Nowaczkiewicz

Elektryczność ROD
 • Autor: Kamil
 • Data: May 19, 2018
 • Miejscowość: Nowiny

Witam serdecznie , przeszukując ostatnio tematy w internecie na temat ROD natrafiłem na artykuł gazety prawnej z którego dowiedziałem się , że na Instytucji samorządu terytorialnego ciąży obowiązek stworzenia dróg dojazdowych do ROD jak również doprowadzenie do nich wody i elektrycznosci. Stąd moje pytanie czy w obecnym lub przyszłym budżecie jest przewidziana inwestycja mająca na celu doprowadzenia Elektryczności do ROD ??

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuje, że w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018r. nie przewiduje się wydatków na wykonanie przyłączenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowinach do sieci elektrycznej. W przypadku pojawienia się wniosku o uwzględnienie takiego zadania, zostanie on rozpatrzony w trakcie prac nad projektem budżetu Gminy na 2019r. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że możliwość i sposób wykonania takiego przyłączenia, określone zostaną w wydanych przez PGE Dystrybucja, na ewentualny wniosek Inwestora, warunkach technicznych przyłączenia do sieci elektrycznej, na podstawie których niezbędne będzie opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych zgód i opinii wraz z  Decyzją pozwolenie na budowę włącznie.

Sebastian Nowaczkiewicz

inwestycja
 • Autor: Mieszkaniec Sitkówki
 • Data: May 10, 2018
 • Miejscowość: Sitkówka

Szanowny Panie Wójcie fajnie że coś się wreszcie ruszyło ale wszyscy dobrze wiemy że jest to tylko zagrywka roku przedwyborczego i to że w czerwcu do Trzuskawicy przyjeżdża właściciel kopalni zobaczymy jak Gmina i zakład będą dbali o czystość naszej okolicy bo walka o to by można tu było normalnie żyć nadal trwa.My nadal śledzimy i dokumentujemy zapylenie.Druga sprawa jest taka że chodnik i błotochlapacze miał być do przystanku autobusowego a z tego co wiem skończy się w połowie drogi a Pan wraz z Panem Miłuchem obiecaliście ludziom na zebraniu że zrobicie wszystko żeby tak było-widać mało się panowie starali.A w tym miejscu w którym zrobił Pan sobie zdjęcie na tym nowym chodniku na jezdni zawsze zalega woda która nadal będzie się wlewała ludziom na posesje tego nikt nie wziął pod uwagę choć na zdjęciach które pokazane były na zebraniu było doskonale widać może jeszcze da się coś z tym zrobić bo ta robota pójdzie na marne a my nadal będziemy chodzić po błocie.I ostatnia już sprawa chodnik ładny,pogoda ładna Pan Wójt fajnie ubrany ładnie się prezentuje ale Panie Wójcie wystarczy się odwrócić i zobaczyć,że za Pana plecami stoją trzy znaki ''zakaz zatrzymywania się'' a auta ciężarowe parkują sobie w najlepsze to też jest dla nas wielki problem więc może Pan pomoże nam w tej sprawie i porozmawia o tym z Panem Komendantem Policji w Nowinach, zameldowani może jesteśmy w Kielcach ale droga należy do Gminy Nowiny.Pozdrawiam

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję i zapewniam,  że tak Gmina Sitkówka-Nowiny jaki i ZPW Trzuskawica dokonały wszelkich możliwych starań, aby budowa chodnika możliwa była również wzdłuż fragmentu ul. Chorzowskiej, będącej w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, na odcinku  do przystanku autobusowego zlokalizowanego w granicach miasta Kielce. Niestety do dnia dzisiejszego nie byłem w stanie uzyskać informacji od zarządcy ul. Chorzowskiej w Kielcach na temat powodów, dla których budowa taka nie jest w chwili obecnej możliwa. Myślę że z pytaniem o te powody należy zwrócić się do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach lub do Prezydenta Miasta Kielce. Ze strony Gminy Sitkówka-Nowiny wykonane zostało wszystko co możliwe, aby budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Chorzowskiej w Kielcach, była możliwa i jest ona realizowana, a Gmina Sitkówka-Nowiny nie ma żadnych możliwości prawnych, aby uczestniczyć, tak pod względem prawnym jak i finansowym, w realizacji inwestycji na terenie, który nie jest jej własnością.

Pragnę również zaznaczyć, że realizowana obecnie przez ZPW Trzuskawica budowa chodnika, jest tylko częścią planowanego do realizacji w najbliższych latach, dużego zadania inwestycyjnego Gminy Sitkówka-Nowiny, polegającego na przebudowie całego układu komunikacyjnego w msc. Sitkówka. Po zakończeniu realizacji tego zadania, problem istniejących obecnie rozlewisk wód opadowych na drogach gminnych zostanie rozwiązany i ulegnie zdecydowanej poprawie bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców i użytkowników dróg w msc. Sitkówka.

Zapewniam również, że problem parkujących samochodów ciężarowych na fragmencie drogi gminnej, na którym obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju jest sukcesywnie co jakiś czas zgłaszany przez Gminę Sitkówka-Nowiny do Policji. Jednak sugeruję, aby w każdym przypadku stwierdzenia parkowania samochodów w niedozwolonym miejscu, fakt taki  zgłaszać bezpośrednio i bez zwłoki Policji, co pozwoli na ewentualną skuteczną interwencję i zastosowanie przez Policję właściwych sankcji wobec naruszających obowiązujący zakaz parkowania i postoju.

Jednocześnie pragnę poinformować, że ze strony Gminy Sitkówka-Nowiny czynione są ciągle, wszelkie prawnie dopuszczone, działania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców msc. Sitkówka, które z uwagi na bliskie sąsiedztwo ZPW Trzuskawica są trudne i uciążliwe.

Sebastian Nowaczkiewicz

 

Z
 • Autor: Michał
 • Data: May 1, 2018
 • Miejscowość: Zgórsko

Panie Wójcie, proszę się przyjrzeć stanowi szlaków wokół Zgórska, np. szlak ze Zgórska do kamieniołomu Szewce lub Jaskini Raj. Szlak jest co chwila zatarasowany przez leżące drzewa, a cześć z nich jest tak przechylona że zaraz upadnie. Mam nadzieje że nikomu nie zrobi to krzywdy. Sam kamieniołom Szewce rownież jest w opłakanym stanie. Leżące drzewa na ścieżce, uszkodzone ogrodzenie na tarasie widokowym, zniszczone tablice informacyjne, aż szkoda że tak piękne miejsce tak się marnuje. W obecnej chwili będzie można to wszystko łatwo odtworzyć, za pare miesięcy trzeba będzie zbudować na nowo.

Szanowny Panie

Dziękuję Panu za informację na temat przewróconych i pochylonych drzew na szlaku ze Zgórska do Kamieniołomu Szewce, jak również na Kamieniołomie Szewce. Podejmiemy odpowiednie działania zmierzające do usunięcia przeszkód i zagrożenia, tak, aby osoby korzystające ze szlaków i odwiedzające nasz pomnik przyrody czuły się bezpiecznie i mogły podziwiać piękno otaczającej nas przyrody ożywionej i nioeżywionej.

Sebastin Nowaczkiewicz

Nowe Tablice Informacyjne
 • Autor: Mieszkaniec Gminy
 • Data: Apr 17, 2018
 • Miejscowość: Cała Gmina

Czy będą wymieniane tablice informacyjne w gminie przed wyborami samorządowymi? Obecne są już mocno zniszczone i brzydkie. Dziękuje za odpowiedź i Pozdrawiam

Szanowny Panie

Informuję, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach na bieżąco remontuje tablice informacyjne. W ostatnim czasie wymieniono podstawy dwóch tablic (nogi) w miejscowości Zgórsko. Odnowiono tablice w Szewcach, a w najbliższym czasie sukcesywnie będą wymieniane elementy tablic informacyjnych w Bolechowicach.

Jednocześnie informuję, że nie przewidujemy kompleksowej wymiany istniejących tablic informacyjnych.

Sebastian Nowaczkiewicz

Zapylenie Trzuskawica
 • Autor: Łukasz Różak
 • Data: Apr 5, 2018
 • Miejscowość: Sitkówka

Witam, ponieważ zakład Trzuskawica nadal nie wykazuje poprawy w oddziaływaniu na środowisko i otoczenie ORAZ SKUTECZNIE UTRUDNIA MIESZKAŃCOM ŻYCIE składam zapytanie Czy istnieje możliwość nałożenie kary finansowej na zakład za zanieczyszczanie środowiska? Może rozwiązaniem byłoby założenie niezależnego czujnika zapylenia na Sitkówce? Przecież to co Zakład "rozrzuca" po okolicy jest straszne. Panie Wójcie przecież argumentów i dowodów na podjęcie działań jest mnóstwo i wydaje mi się, że jeżeli rozmowy nie dają żadnych efektów to kolejnym krokiem niech będą kary. Tak głośno ostatnio o smogu, o jakości powietrza, proszę o podjęcie działań zanim dojdzie do tragedii. Podczas spacerów wieczornych czy swobodnego przebywania na otwartej przestrzeni dosłownie oddychać się nie da ..pyl wchodzi do buzi. Jest to bardzo poważny problem i myślę, że tylko podjęte działania przez urząd mogą za skutkować. I proszę nie wierzyć w tłumaczenie zapylenia stanem ulicy chorzowskiej ponieważ ewidentnie widać jak zakład po zmroku zaczyna swój koncert. Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Dziękuję Pani/Panu za informację na temat funkcjonowania firmy Trzuskawica S.A. i jej negatywnego oddziaływania na środowisko i otoczenie. Interwencje w sprawie uciążliwości przedmiotowego Zakładu są na bieżąco realizowane. Prowadzimy rozmowy z przedstawicielami firmy, jak również z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Kielcach, który jest organem władnym do przeprowadzenia szczegółowej kontroli pod kątem nadmiernej emisji zapylenia i hałasu. Jeżeli w/w organ wykaże nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładu może nałożyć kary finansowe na firmę za przekroczenie dopuszczalnych norm ujętych w decyzjach Wojewody Świętokrzyskiego i Marszałka województwa Świętokrzyskiego.

Ochrona środowiska i zdrowie moich mieszkańców jest dla mnie bardo ważne, dlatego już w tej sprawie podjąłem odpowiednie kroki, aby w marę możliwości ograniczyć te uciążliwości.

Sebastian Nowaczkiewicz

Wywóz śmieci z ogródków działkowych
 • Autor: Działkowiczka
 • Data: Mar 28, 2018
 • Miejscowość: Nowiny

Szanowny panie wójcie. Jestem użytkowniczką jednego z ogrodów działkowych Nowalijka w Nowinach, w związku z czym mam kilka pytań dotyczących utrzymania czystości na nich. Gdzie użytkownicy powinni wyrzucać odpady z działek? Czy Urząd Gminy nie powinien zapewnić kontenerów na odpady, tak jak jest w innych miejscowościach? Czy może samorząd działkowców powinien zadbać o miejsce na odpady? Na co są przeznaczane coroczne składki wpłacane do domu działkowca, skoro nawet nikt nie zapewnia nam miejsca na śmieci. Od wielu lat śmieci są wyrzucane za tylnym wejściem do ogrodów w stronę kamieniołomu. Uzbierało się tam piękne wysypisko śmieci na które nikt nie reaguje, bo przecież go nie widać "z ulicy". Kolejną kwestią są śmieci w rowie wzdłuż ogrodzenia. Ostatnio zostały wycięte tam drzewa odsłaniając w ten sposób istne wysypisko śmieci, które zostało stworzone przez bezmyślnych ludzi chodzących chodnikiem i wyrzucających śmieci do rowu. Czy jest możliwość posprzątania tego? Dziękuję za odpowiedz w tej sprawie.

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pytanie dotyczące odpadów powstających na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Nowalijka” w Nowinach informuję, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku utrzymanie porządku i czystości należy do:

 1. zarządu ROD – w odniesieniu do terenu ogólnego;
 2. działkowca – w odniesieniu do jego działki;

Zarząd ROD odpowiada za zgodne z obowiązującym prawem, w tym prawem miejscowym, zbieranie i usuwanie odpadów z terenu ROD.

Gmina Sitkówka-Nowiny obejmuje systemem odbioru odpadów wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, dlatego niemożliwym jest dostarczenie państwu pojemników na odpady i finansowanie przez gminę odbioru odpadów z terenów ROD. Zgodnie z zapisami uchwały NR RG‑XXXI/369/17 Rady Gminy Sitkówka‑Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów oraz ilość osób z nich korzystających. Właściciele nieruchomości są także zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  i posiadanie  pojemników (w tym worków foliowych) do ich gromadzenia.

W rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku ROD podmiotem odpowiedzialnym będzie zarządzający nieruchomością Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Nowalijka”.

Należy zwrócić się z wnioskiem do zarządu ROD „Nowalijka” o wyjaśnienie, w jaki sposób zarząd wywiązuje się z zapisów regulaminu, kiedy i na jakich zasadach zapewni użytkownikom pojemniki na odpady oraz zapewnieni odbiór tych odpadów.

Gmina Sitkówka-Nowiny zwracała już uwagę na ten problem.

Martwi nas fakt, że użytkownicy ogródków działkowych, dbając o czystość na terenie własnego ogródka, równocześnie beztrosko porzucają odpady w miejscach przypadkowych, do tego nieprzeznaczonych.

W trosce o komfort Państwa, jako użytkowników ogródków działkowych, jak również mając na uwadze stan środowiska naturalnego Gmina Sitkówka-Nowiny zwróci się do Zarządu ROD Nowalijka domagając się wyjaśnienia sytuacji i podjęcia właściwych kroków.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl